ИНФОРМАЦИЈЕ

Opstina Kovin
 • ОСМA СЕДНИЦA ВЕЋА: УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
  ОСМA СЕДНИЦA ВЕЋА: УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

  Општинско веће на почетку је усвојило записник са 7. седнице, одржане 22. септембра, као и са 4. телефонске седнице од 10. октобра, а затим је прихваћен и Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин за период јануар-септембар 2017. године.

  Општинско веће на почетку је усвојило записник са 7. седнице, одржане 22. септембра, као и са 4. телефонске седнице од 10. октобра, а затим је прихваћен и Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин за период јануар-септембар 2017. године. Веће је утврдило предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2017. годину и предлог Закључка о трећој измени и допуни закључка о финасирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2017. години. О трећем овогодишњем ребалансу буџета коначно ће се изјашњавати одборници на наредној седници, а према предлогу, укупни приходи и примања, као и пренето из 2016, износе 1.301.696.407 динара. Уз средства из сопствених прихода и из других извора корисника буџета, од близу 47 милиона динара, укупна средства из јавних извора утврђују се у износу од 1.348.493.389 динара.
  Сходно томе, утврђени су предлози трећег ребаланса Програма и финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2017. годину и Програма и финансијског плана расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2017. годину; утврђен је предлог друге измене Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2017. годину, као и предлог решења о давању сагласности на другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2017. годину.
  Пред одборницима СО Ковин на наредној седници биће и предлог Одлуке о привременом успостављању јавног линијског приградског превоза на територији општине Ковин, с обзиром да је Веће прихватило предложени нацрт акта. Истовремено, на заседању је донето решење о давању сагласности на Цене у линијском градском и приградском превозу путника на територији општине Ковин. Основ је ценовник Предузећа за услуге и трговину „Ауто Кодекс“ доо Београд (у прилогу испод текста је комплетан ценовник на који је дата сагласност).Једногласно су утврђени и предлози неколико веома важних одлука из надлежности локалне самоуправе, о чему ће коначно одлучивати одборници СО Ковин: о допунама Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини; о доношењу измена и допуна Просторног плана општине Ковин; о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу система за наводњавање „Безубица“ код Баваништа; о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Ковин Установи Центар за социјални рад „Ковин“; о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Ковин; о измени Одлуке о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин.
  Донета је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Ковин.Веће је донело и Одлуку о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу 9308/204 КО Ковин и текст уговора о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин између Општине Ковин и предузећа „Премил“ доо из Ковина.Уз доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пословног простора у Ковину у улици Цара Лазара бр. 130, расписан је Оглас и донето решења о образовању комисије која ће спровести процедуру.Већници су на данашњој седници донели одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина парламентарним странкама и групи грађана, па ће уговори о закупу бити закључени са Општинским одбором Социјалистичке партије Србије (простор у ЈНА 2/1, канцеларија 3), Општинским одбором Јединствене Србије (С. Марковића 15, канц.бр. 7), Општинским одбором Демократске странке (С. Марковића 15, канц. бр. 1 и 2) и са Групом грађана „Ковин може боље-заједно за нашу општину“ Др Иван Дотлић (С. Марковића 15, кацеларија 6).
  Прихваћен је Извештај о спроведеном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин.Утврђен је предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин, као и предлог решења о именовању директора.Прихваћен је и Извештај о спроведеном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин.Утврђен је предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин и предлог решења о именовању директора.
  Већници су прихватили Информацију о броју ученика и одељења основних и средњих школа на крају школске 2016/2017. и почетку 2017/2018. године, успеху ученика на крају школске 2016/2017. године, упису ученика у први разред и стручној заступљености наставе на почетку школске 2017/2018. године, као и Информацију о припремљености школа на почетку школске 2017/2018. године. Ова акта прослеђују се одборницима СО Ковин на анализу и усвајање.Једногласно су прихваћени и извештаји о раду пољочуварске службе Ковин за период јануар-јун 2017. године и о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Самош“ за период од 15.4. до 15.7.2017. године.Утврђени су, за разматрање и усвајање на СО Ковин, предлози решења: о измени Решења о образовању Комисије за планове општине Ковин; разрешењу и избору члана Савета за урбанизам и комунално-стамбену делатност Скупштине општине Ковин; разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин; разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин.
  Донета је Стратегија управљања ризицима општине Ковин. Овај документ ажурира се сваке три године (претходна је то рађено 2014), а доноси се ради идентификовања, процене и контроле над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварења циљева корисника јавних средстава.Општинско веће утврдило је Листу корисника за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2017. години и текст уговора о додели подстицајних средстава за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2017. години.Донет је и  Ценовник закупа везова на пристану у ковинском Дунавцу. Подсетимо, Општинско веће је на једној од претходних седница пренело Туристичкој организацији општине Ковин (ТООК) право коришћења плутајућих објеката – понтона, о чему је закључен посебан уговор. У циљу ефикасног газдовања пренетим стварима и обезбеђивања финансија за те намене, Управни одбор ТООК дао је предлог цена закупа везова за пловеће објекте који ће се качити на понтоне. На бази тих предлога, Веће је донело ценовник закупа везова на пристану.Закључком је прихваћен захтев Удружења Друштва Математичара Србије за коришћење пет учионица ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Ковину суботом, у времену од 9 до 11.30 часова, за рад са даровитим ученицима. Наиме, школски одбор већ је донео одлуку којом се захтев прихвата, али је Друштво математичара било дужно да, пре почетка коришћења школског простора, прибави претходну писану сагласност општине.

  ЦЕНОВНИК ЛИНИЈСКИ, ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

 • О САОБРАЋАЈУ – ПОУЧНО И ЗАНИМЉИВО НА ЧАСУ НОВОГ ПРЕДМЕТА
  О САОБРАЋАЈУ – ПОУЧНО И ЗАНИМЉИВО НА ЧАСУ НОВОГ ПРЕДМЕТА

  Нови наставни предмет, Техника и технологија, који од ове године од петог разреда улази у основне школе, значајним бројем часова обухвата саобраћај, област која је од изузетног значаја за безбедност ученика. Да би се упознали са саобраћајном сигнализацијом у стварној, реалној ситуацији, ђаци ковинске „Змајеве“ школе су кроз занимљиву вежбу, на претходно припремљеној мапи околине школе, упознавали облике и значење, како вертикалне тако и хоризонталне сигнализације. 

  Нови наставни предмет, Техника и технологија, који од ове године од петог разреда улази у основне школе, значајним бројем часова обухвата саобраћај, област која је од изузетног значаја за безбедност ученика. Да би се упознали са саобраћајном сигнализацијом у стварној, реалној ситуацији, ђаци ковинске „Змајеве“ школе су кроз занимљиву вежбу, на претходно припремљеној мапи околине школе, упознавали облике и значење, како вертикалне тако и хоризонталне сигнализације. Наизглед једноставна „игра“ захтевала је оријентацију помоћу карте, уочавање, тумачење и евидентирање петнаестак саобраћајних знакова на саобраћајницама које окружују школу и парк пред њом. Био је то још један пример како се „обичан“ час може, уз довољно инвентивности наставника,  претворити у догађај чији се садржаји памте, каже професор Дејан Крецуљ и шаље фото колаж настао на поменутом часу.

 • „ЗМАЈЕВЦИ“ У СВЕТУ ПРОГРАМИРАЊА
  „ЗМАЈЕВЦИ“ У СВЕТУ ПРОГРАМИРАЊА

  „Европска недеља програмирања" (Europe Code Week), манифестација која обухвата организовање бројних активности широм Европе, а реализују их школе, компаније, непрофитне организације и заинтересовани грађани, спроводи се пету годину заредом, од 7. до 22. октобра са основном идејом да се путем креативних и едукативних активности промовише програмирање као нови вид писмености савременог друштва и да се приближи ширем кругу свих генерација.

  „Европска недеља програмирања" (Europe Code Week), манифестација која обухвата организовање бројних активности широм Европе, а реализују их школе, компаније, непрофитне организације и заинтересовани грађани, спроводи се пету годину заредом, од 7. до 22. октобра са основном идејом да се путем креативних и едукативних активности промовише програмирање као нови вид писмености савременог друштва и да се приближи ширем кругу свих генерација.Ковинска Основна школа „Јован Јовановић Змај“ и ове године учествује, а реч je o веома атрактивном и применљивом програму. Суштина је да се ученици уведу у свет програмирања и алгоритамског размишљања. Од ове године Информатиком и рачунарством су, као обавезним предметом, обухваћени сви ученици петих разреда, али се и већина ђака старијег узраста, који уче по старом програму, такође определила за информатику, јавља ПР школе, професор Дејан Крецуљ.

 • КРЕАТИВНИ РОДИТЕЉИ ИЗ ГАЈА И ПОЗИВ ЗА БАКЕ И ДЕКЕ
  КРЕАТИВНИ РОДИТЕЉИ ИЗ ГАЈА И ПОЗИВ ЗА БАКЕ И ДЕКЕ

  У оквиру предшколске установе „Наша радост“ Ковин већ низ година реализују се радионице у  којима су родитељи, деца и васпитачи заједно активни у осмишљавању и креирању  различитих радова и продуката.

  krgУ оквиру предшколске установе „Наша радост“ Ковин већ низ година реализују се радионице у  којима су родитељи, деца и васпитачи заједно активни у осмишљавању и креирању  различитих радова и продуката.  Предшколска установа негује сарадњу са родитељима како би се обогатило и оплеменило свакодневно функционисање породице, са циљем квалитетно проведеног слободног времена деце и родитеља. Тако је и 3. октобра у Гају одржана радионица за родитеље деце која похађају припремни предшколски програм у овом насељеном месту наше општине. Тема радионице односила се на израду дечијих костима за приредбу, а поводом учешћа у обележавању Дана ОШ „Миша Стојковић“ Гај, за плесну тачку „Миш је добио грип“. Радионици је присуствовао велики број родитеља. У сарадњи са васпитачицом Данијелом Фрич, родитељи су направили изузетно лепе маске за све мачке „докторе“ и  мишеве „шеширџије“ који ће у својим џиповима, уз покрет и песму, осликати радњу познате дечје песмице.   Овим путем из Предшколске установе позивају баке и деке чији су унуци и унуке  уписани у групе „Наше радости“  у Ковину и насељеним местима да у што већем броју присуствују радионицама за баке и деке у периоду од 16. до 31.10.2017 (до краја октобра, који је, да подсетимо, Месец бриге о старима) како би заједно са  децом и васпитачима провели угодно време и направили што лепше радове.

 • КОВИН ДОБАР ДОМАЋИН РИБОЛОВЦИМА НА КУПУ КАДЕТА
  КОВИН ДОБАР ДОМАЋИН РИБОЛОВЦИМА НА КУПУ КАДЕТА

  У оквиру активности у овогодишњој Дечјој недељи на локалу, општина Ковин подржала је одржавање Купа Србије у категорији кадета, дисциплина "пловак“ у Ковину, који су организовали Савез спортских риболоваца Србије и Спортски савез општине Ковин.


  u tekstУ оквиру активности у овогодишњој Дечјој недељи на локалу, општина Ковин подржала је одржавање Купа Србије у категорији кадета, дисциплина "пловак“ у Ковину, који су организовали Савез спортских риболоваца Србије и Спортски савез општине Ковин.На Шљункари се у суботу, 7. октобра, окупило мноштво екипа и љубитеља спортског риболова по, испоставиће се, најоптималнијим, готово идеалним временским условима за пецање „на пловак“. У присуству троје савезних судија, такмичиле су се екипе и појединци из Смедерева, Ваљева, Вршца, Мале Крсне, Алибунара, Костолца, Велике Плане, Српског Милетића, Београда.На крају, приликом проглашења најуспешнијих, присутне је поздравио, у име риболовачког Савеза, Ивица Јовчић, захваливши се свим учесницима и општини Ковин на подршци, а у име локалне самоуправе као покровитеља обратио се и потом уручио медаље и пехаре најбољима Ратко Мосуровић, помоћник председнице општине.Појединачно, бронза и треће место припали су Владимиру Ковачевићу из ваљевске „Колубаре“, други и сребрни био је Михајло Ранковић, док је шампионски улов, за злато, имао Павле Милованчевић – обојица из Асоцијације Београд. У односу на ове резултате, Београђанима је и екипно припала титула, друго место заузела је екипа „Колубаре“, док је бронзана екипа СРК „Језава 1“ из Смедерева.У наставку, погледајте комплетну званичну табелу са Купа кадета 2017, одржаног у Ковину.

   

  КУП СРБИЈЕ КАДЕТИ 2017

Agencija TrujaGroup, Internet Service Provider... saznaj više

Kontakt Adresa

 • Žarka Zrenjanina 105,               26226 Mramorak,                       Srbija
 • trujagroup@gmail.com
 • Kontaktirajte nas
 • Pronađite nas

Widgetkit Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."